Статут школи

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 36 сесії
міської ради 7-го скликання
від 05.10.2017р. №955
Міський голова
Коваленко В.І.

СТАТУТ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Нова Каховка

Додаток
до рішення міської ради
від 05.10.2017р. №955

Статут

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Новокаховської міської ради Херсонської області

І. Загальні положення

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради була створена за рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради (протокол № 6 від 4 червня 1952 р.).

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка , вулиця Історична, будинок 27/1. Скорочена назва: ЗОШ №1 Новокаховської МР; тел. 4-26-61, 4-21-53.

1.3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради (далі навчальний заклад ) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс та рахунок в установі банку.

1.4. Засновником навчального закладу є Новокаховська міська рада .

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну серед­ню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність – перед особою, сус­пільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Здійснити з 01.09.2018 року поступовий перехід на українську мову навчання, запровадивши навчання українською мовою з першого класу.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • відкривати класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

 • запроваджувати профільне навчання в школі ІІІ ступеня, враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, бажання учнів, батьків;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником: рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • надавати платні освітні послуги згідно чинного законодавства;

 • впроваджувати в закладі навчання учнів з особливими освітніми потребами, включаючи відкриття інклюзивних класів;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання:

початкових класів;

 • української мови і літератури;

 • суспільно-гуманітарного циклу;

 • природничо-математичного циклу;

 • іноземної мови;

 • фізичного виховання,трудового навчання та естетичного циклу;

 • класних керівників та класоводів;

 • психолого-медико-педагогічна консультація.

1.1З. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновникомі здійснюються медичними працівниками Новокаховської міської лікаріні.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фі­зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Новокаховської міської ради.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники навчального закладу самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направ­лень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

2.6. У школі першого-другого ступеню навчання для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора навчального закладу на підста­ві заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що перед­бачений робочим навчальним планом.

Структура навчального року та строки проведення канікул встановлюються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти. Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальна практика для учнів проводиться згідно нормативних документів МОН України.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Новокаховської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у школі ІІ-ІІІ ступеня – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з Новокаховським міським відділом освіти та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Навчальний рік поділяється на 2 семестри. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

У школі функціонують індивідуальні, групові, факультативні заняття, робота у центрі розвитку дитини «Крок» та інші позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічннх вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи критеріїв оцінювання, ведеться тематичний, семестровий та річний облік знань.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін здійснюється відповідно до діючих вимог у системі загальної середньої освіти, розроблених МОН України та ухвалених рішенням педагогічної ради закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення учнів навчального закладу визначається наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчальногозакладу до наступного класу» та діючого законодавства України.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступінь навчання, згідно вимог Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації.Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи — табель успішності;

 • по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення Похвальний лист та Похвальна грамота.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвіт­ньому навчальному закладі є:

 • учні;

 • керівники;

 • педагогічні працівники;

 • психолог, бібліотекар;

 • соціальний педагог;

 • інші спеціалісти;

 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання (очна, екстернат, індивідуальна, дистанційна);

 • бути зараховуваними до факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних гуртків, центру розвитку дитини «Крок»;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та ліку­вально-оздоровчою базою школи;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у різ­них видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично­го насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бу­ти особи з високими моральними якостями, які мають відповідну пе­дагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійсню­ють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє ви­конувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодав­ством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності, самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,

 • педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчально­го закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому, числі і за вислугу років в порядку зазначеному законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових держа­вних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу школи;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного на­сильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педа­гогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут і правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не ви­конують посадових обов’язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного, процесу, та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

 • на захист, законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної-середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної

середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.13.Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в школі;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 • можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його заснов­ником – Новокаховською міською радою через відділ освіти Новокаховської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади Новокаховським міським відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальношкільна конференція,що скликається не менше одного разу на рік. Делегати загальношкільної конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників школи — зборами трудового колективу;

 • учнів школи другого-третього ступеня — класними зборами;

 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визнача­ється така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 10, учнів – 25, батьків і представників громадськості – 30.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальношкільна конференція правомочна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальношкільна конференція:

 • обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;

 • заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджує основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

 • визначає інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. У період між конференціями діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчального закладу;

 • розширення колегіальних форм управління навчального закладу;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

   1. Основними завданнями ради є:

 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодією з сімєю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпеченняєдності навчально-виховного процесу;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів IIIII ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора навчального закладу, засновника, а також члена­ми ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу;

 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними ли­стами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамота­ми “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Новокаховської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового

 • навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають, в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої осві­ти учнями;

 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.6. Директор навчального закладу :

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальношкільною конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затвер­джується відділом освіти Новокаховської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відобра­жено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить до комунальної власності міста Нова Каховка.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства ко­ристується землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, деревообробної, обслуговуючої праці тощо), а також читальної, спортивної, актової, танцювальної залів, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 • кошти фізичних, юридичних осіб;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок ко­штів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням Новокаховської міської ради від 10.12.2015 року №37 п.1.1. навчальний заклад переведено на самостійне фінансування.

Навчальний заклад самостійно веде бухгалтерський облік.

Керівник закладу являється розпорядником коштів нижчого рівня третього ступеня.

Навчальний заклад відповідно до вимог чинного законодавства України відноситься до неприбуткових організацій і не є платником податків на прибуток.

6.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Навчального закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.7. Доходи (прибутки) Навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.8. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Новокаховської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспекту­вання) навчального закладу, з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок ви­значаються залежно від стану навчально-виховної роботи.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власни­ком) відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною за­сновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов­новаження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. У разі припинення діяльності навчального закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету .

Секретар міської ради О.В. Лук’яненко

18